วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมรับนวัตกรรมการเกษตรมุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารจัดการ

 

พันธกิจ (Mission)

ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกำหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องทำโดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร และเป็นอะไรในอนาคต ดังนั้น พันธกิจจึงเป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น