องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลห้วยชันที่มารับบริการโรงพยาบาล และอนามัย ทุกท่านพกถุงผ้าเพื่อนำยากลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อสนองนโยบายของโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และลดขยะต่อชุมชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลห้วยชัน มาร่วมพกถุงผ้ามาโรงพยาบาลกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพรและการทำไข่เค็มจากไข่ไก่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน โดยวิทยากรคุณอัจฉรา ศรีใส และคุณธนพล ศรีใส เลขาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของ อบต.ห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน โดยวิทยากรคุณภัคศรัณย์  โอสถสงเคราะห์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ ที่ 14 กัยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (คัดแยกขยะต้นทาง) ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ และการจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครู นักเรียน และอสม. ในพื้นที่จำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชัน 1 โดยวิทยากรคุณก่อเกียรติ กุลหกูล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลในระบบแท่งและการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน โดยวิทยากรคุณอดุลย์  ศรีคล้าย ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ และว่าที่ ร.ต. ฉัตรชัย สมวัชน์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...