องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการรักษาวินัยในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และโรงเรียนบ้านคูเมือง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และยาเสพติด ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคูเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ การจัดการขยะในครัวเรือนตามหลักการ 3ช และมอบถังขยะเปียกครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบไปด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน อสม. และ อถล. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปากแรต หมู่ที่ 5

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการสนับสนุนเกษตรปลอดภัยให้ได้ผลดี ณ ศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก เมืองโบราณบ้านคูเมือง ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม และการแสดงอื่นๆอีกมากมายชมคอนเสริตจากศิลปินนักร้องดัง  ณ บริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุร จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...