องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการรักษาวินัยในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน 

รายละเอียดประกาศคลิก