ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และ จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2500 ? 31 กันยายน 2501

2.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด                  

ณ  ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ระหว่างเวลา 08.30 ? 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน)